uchwała Nr

z dnia

w sprawie

IV/28/14

29-01-2015 delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku

IV/27/14

29-01-2015 przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2014 rok

IV/26/14

29-01-2015 zatwierdzenia projektu Wsparcie na starcie w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji
dla młodzieży Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020;

IV/25/14

29-01-2015 zatwierdzenia projektu Nowe szanse w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020

IV/24/14

29-01-2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2015

IV/23/14

29-01-2015 uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2015-2017

IV/22/14

29-01-2015 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego

IV/21/14

29-01-2015 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

IV/20/14

29-01-2015 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

IV/19/14

29-01-2015 uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

IV/18/14

29-01-2015 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w styczniu 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:02.03.2015 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:09.03.2015 10:31