DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ "Pod Dębami"

                                                                       95—050 Konstantynów Ł., ul. Bechcice 3

 

                                                                                              Konstantynów Ł, 28-09-2015 r.

 

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

                                               (wartość zamówienia poniżej 207.000 euro)

 

Przetarg nieograniczony w dniu 9 października 2015 r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę 180 ton koksu opałowego grubego gatunek I do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

 

 

I. Zamawiającym jest: 

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:    przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11253&idmp=1128&r=o

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/24/2015. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

 

II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11253&idmp=1128&r=o

           

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy 180 ton koksu opałowego grubego, gatunek I  (CPV: 09.11.30.00-4). W cenę wliczony jest również rozładunek. Zamówienie dotyczy koksu o granulacji powyżej 40 mm. o wartości opałowej nie mniejszej niż 27.000 kJ/kg i zawartości siarki nie większej niż 0,6%, zawartość popiołu poniżej 10,5%. Koks ma być dostarczony w uzgodnionym terminie oraz ilości zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Bechcice 3. Ze względu na warunki składowania zachodzi konieczność transportu samochodem z wysypem tylnym o ładowności 25-30ton.
  2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dostawy świadectwo jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego koksu, jak również dokument przewozowy z wyraźnym zaznaczeniem do kogo kierowany jest produkt..
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Termin pierwszej transzy dostawy (I łódki – ok. 25 ton) nie może być dłuższy niż 10 dni od daty zawarcia umowy.  Dostawy będą realizowane po uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem Zamawiającego – Janem Kmiecińskim. Płatność nastąpi po zrealizowaniu całości przedmiotowej umowy. Zapłata za realizację umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów rozliczeniowych (za całość zamówienia) przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający informuje, iż dostawy wyrobów węglowych do Zamawiającego jako jednostki pomocy społecznej podlegają zwolnieniu od akcyzy na podstawie Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., nr 108 poz. 626 z późn. zmianami) art. 31a ust. 2  pkt. 3.

V.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

 

VII. Termin wykonania: realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposopbu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (art.22.1 PZP):

1) spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika do SIWZ nr 2.

 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w pkt. 1.1, polega na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zastosowanie będą miały przepisy § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817 z zm.).

2.  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.2, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika do SIWZ nr 3.

Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły
spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

 

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ).

Brak wymagań odnośnie daty

2.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
(wg zał. nr 2 do SIWZ) oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg zał. nr 3 do SIWZ).

Brak wymagań odnośnie daty

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Odpis wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4.

Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Brak wymagań odnośnie daty

5.

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 4 do SIWZ).

Brak wymagań odnośnie daty

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wymagane
jest podanie w formularzu oferty (lub na oddzielnym druku załączonym do oferty) zakresu prac przewidzianych do powierzenia im (część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy). Brak informacji na temat podwykonawców, będzie traktowany jako zobowiązanie do samodzielnego wykonania zamówienia.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

VIII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o wyłącznie 1 kryterium; cenę (waga kryterium 100%)

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

90,00%

90 punktów

2.

Termin dostawy

10,00%

10 punktów

3. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie :

 

1) Wzór na liczbę punktów za cenę badanej oferty:

 Liczba punktów = (Cmin / Cbad) x 90%

gdzie:   Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert

            Cbad - cena oferty badanej.

 

przy czym 1% = 1 pkt

 

  1. Wzór na liczbę punktów za termin dostawy badanej oferty:

 Liczba punktów = (Tmin / Tbad) x 10%

gdzie:   Tmin – najkrótszy termin spośród badanych ofert

            Tbad - termin oferty badanej.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Obliczenia dokonywane będą zgodnie ze wzorem podanym wyżej,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

X. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami", ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09-10-2015 r. do godziny 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi 09-10-2015 r. o godz. 09.30

 

XI. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

XIII. Zamawiający nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV. Zamawiający nie przwiduje przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

                                                                                            

 

   Dyrektor DPS

 

                                                                           Hubert Kowalski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony w dniu 9 października 2015 r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę 180 ton koksu opałowego grubego gatunek I do DPS \"Pod Dębami\" w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:28.09.2015 20:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:28.09.2015 20:42