DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ "Pod Dębami"

                                                                       95- 050 Konstantynów, ul. Bechcice 3

 

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Przetarg nieograniczony w dniu 10-12-2015. W celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

 

I. Zamawiającym jest: 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                          Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                            fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:    przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/33/2015.

 

II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10452&idmp=1046&r=o

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie własnym transportem i na własny koszt dostawcy produktów mleczarskich CPV 15500000—3 (15550000-8 klasyfikowane produkty mleczarskie, 15530000-2 masło, 15540000-5 produkty serowarskie, 15510000-6 śmietana) w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia w godz. 7.00 – 12.00.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleczywa (produktów mleczarskich) do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 02.01.2016 – 31.12.2016 r. Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia:

Jogurt naturalny- op. 400-500g – 190kg; jogurt owocowy- op.120-150g- 283,2 kg; jogurt owocowy- op. 400-500g – 48 kg; kefir – op.200g – 170kg; masło ekstra- op.200g – 1650kg; serek homogenizowany owocowy, waniliowy - op. 150g – 376,5kg; serek homogenizowany straciatella – op. 150g – 90 kg; serek homogenizowany naturalny- op.150g – 222 kg; serek topiony –op.100g – 107kg; ser twardy typu Gouda- 120kg; śmietana 18% - op. 400 g- 476 kg; twaróg półtłusty krajanka pakowany w pergamin- op. 1kg – 1610kg; twaróg półtłusty krajanka pakowany w folii- op. 1 kg – 30kg.

 Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, własnym transportem i na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami w  ciągu 2 dni roboczych od zamówienia w godz. 7.00 – 12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (formularz asortymentowo -cenowy) do SIWZ.

Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

  1. Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
  2. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia.

Osobami upoważnionymi do składania zamówień są:

Jolanta Zgórska                                           tel. (42) 2111-210

Małgorzata Gorzelak                                         tel. (42) 2111-210

Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez dostawcę produktów innych wielkości opakowań jednostkowych niż przykładowe, ale muszą się one mieścić w ramach określonych przez Zamawiającego gdyż dyktuje te wielkość i funkcjonalność korzystania z produktów w DPS. W przypadku oferowania produktu w innych opakowaniach niż przykładowe, w Załączniku 2 do specyfikacji w miejscach wykropkowanych w kol. III należy podać wagę produktu w opakowaniu, i jego cenę jednostkową.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

4. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od 02.01.2016 – 31.12.2016 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

5.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały czas obowiązywania umowy.

IV. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

V. Termin wykonania: realizacja bieżąca w okresie  12 miesięcy od 02-01-2016 do 31-12-2016.

Wadium nie jest wymagane.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposopbu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy.

2. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w pkt. 1.1, polega na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zastosowanie będą miały przepisy § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817 z zm.).

3. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.2, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 4, oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale V.1. (punkt 4 tabeli).

4. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły
spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

5. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza asortymentowo-cenowego - załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z instrukcją i w formie przedstawionej w załączniku.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań

2.

Formularz asortymentowo-cenowy wypełniony wg załącznika nr 2

Brak wymagań

3.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
(wg zał. nr 3 do SIWZ) oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg zał. nr 4 do SIWZ).

Brak wymagań

 

 

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji; dopuszczalny jest wydruk z CEIDG

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

Brak wymagań

6.

Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Aktualne

7.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 5

Brak wymagań

8.

Złożenie próbek przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w zał. nr 2 do SIWZ, umożliwiających testowanie, z zaznaczeniem na każdej próbce, której pozycji i zakresu dotyczą (oraz wypełnienie formularza próbek – wg zał. nr 7 do SIWZ).

Brak wymagań

 

2. Zamawiający, na każdym etapie postępowania przetargowego, zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wszelkich dokumentów, w celu weryfikacji czy zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

3. Wymienione powyżej dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), na każdej z zapisanych stron. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą, aktualną w stosunku do terminu składania ofert.

4. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów oświadczeniem Wykonawcy (chyba że takowe wymienione jest w rozdziale V).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty wymagane rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817).

6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt V.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wymagane
jest podanie w formularzu oferty (lub na oddzielnym druku załączonym do oferty) zakresu prac przewidzianych do powierzenia im (część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy). Brak informacji na temat podwykonawców, będzie traktowany jako zobowiązanie do samodzielnego wykonania zamówienia.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z pełnomocnikiem.

2) W przypadku wyboru, przez Zamawiającego, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia zawartej między nimi umowy.

3) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.

4) Każdy z warunków określonych w rozdz. IV.1.1) powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

5) Warunki określone w rozdz. IV.1.2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien spełniać samodzielnie.

6) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty. VII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: cenę (80%) i organoleptyczną ocenę jakości (20%). Znaczenie kryteriów opisano poniżej:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

80 %

80 punktów

2.

Organoleptyczna ocena jakości

20 %

20 punktów

 

3. Liczba punktów uzyskanych w dwóch  kryteriach cena i ocena organoleptyczna produktów będzie sumowana:

 

1) Wzór na liczbę punktów za cenę badanej oferty:

 Liczba punktów = (Cmin / Cbad) x 80%

gdzie:   Cmin - najkorzystniejsza cena spośród badanych ofert (najniższa)

            Cbad - cena oferty badanej.

 

  1. Wzór na liczbę punktów w kryterium oceny organoleptycznej:

 

 Liczba punktów = (liczba punktów badanej oferty / największa liczba punktów przyznana ofercie liczba punktów badanej oferty) x 20%

 

Zamawiający informuje, iż otrzymana liczba w kryterium oceny organoleptycznej jakości jest równoważna z wartością procentową oferty. Ocena kryterium Ocena organoleptyczna zostanie dokonana w oparciu o oceny załączonych próbek, tj. na podstawie proporcji matematycznej (stosunku oferty badanej do oferty o najkorzystniejszych walorach).

 

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych dla Zamawiającego warunków przedstawionych przez Wykonawców uczestniczących w przetargu w zakresie każdego kryterium. W przypadku kryterium „cena” – Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną w pozycji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Łącznie za ofertę można uzyskać max 100 punktów (80 punktów za cenę, a 20 punktów w kryterium organoleptycznej oceny jakości). Ocena punktowa w kryterium organoleptycznej oceny jakości zostanie dokonana przez Komisję przetargową Zamawiającego zgodnie z formułą przedstawioną powyżej. Ocenie będą podlegały 4 cechy; 1. smak (dobry „smak” oznacza, że produkt ma czysty smak charakterystyczny dla danego produktu, bez obcych posmaków, zgodny z użytymi dodatkami), 2. zapach /dobry „zapach” oznacza, że produkt posiada zapach właściwy i charakterystyczny dla danego produktu, bez obcych zapachów/ , 3. konsystencja (dobra konsystencja oznacza, że produkt ma właściwą strukturę, dla niego charakterystyczną; w wypadku jogurtu owocowego lub twarożku homogenizowanego owocowego ocenie podlega konsystencja odpowiednio płynna/gęsta, bez grudek ale z widocznymi dodatkami jeśli takie mają występować; w wypadku twarogu, lub sera żółtego ocenie podlega konsystencja stała) , 4. barwa (przez dobrą „barwę” rozumie się kolor produktu zgodny z opisem i użytymi dodatkami). Wszystkie cechy wyodrębnione jakościowe są uznane w ocenie organoleptycznej produktu za równoważne.

Jeśli Wykonawca nie dostarczy próbek swoich wyrobów, komisja przetargowa przyzna 0 punktów w kryterium organoleptycznej oceny jakości.

4. Zamawiający wybierze ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów.

IX. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie p.143, Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami", ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-12-2015. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10-12-2015 o godz. 11.00

X.Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

XII.Zamawiający nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XIII.Zamawiający nie przwiduje przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowania aukcji elektronicznej.

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. 2. W razie konieczności trudnych obecnie do przewidzenia zmian technologicznych u Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania przez Wykonawcę innych wielkości opakowań niż podanych w ofercie pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone w SIWZ, a zmiana nie doprowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka wymaga zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku zmiany podatku VAT, odpowiednio do   zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

6. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:

1) wycofania asortymentu z produkcji,

2) zmiany wielkości opakowań,

3) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku,

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

5) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa,

6) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy.

7. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa powyżej, dopuszczalna będzie tylko jeden raz w czasie obowiązywania umowy i może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność oraz warunki takiej zmiany.

8. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Termin związania ofertą : 30 dni.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Specyfikację można otrzymać w sekretariacie pok. 143 w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł., ul. Bechcice 3.

Jest również zamieszczona na stronie internetowej: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10452&idmp=1046&r=o

 

 

Dyrektor DPS

 

                                                                           Hubert Kowalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich) dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:02.12.2015 19:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:02.12.2015 19:52