Dom Pomocy Społecznej

„Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie

 

 

tel. +48 (42) 2111-210        faks +48 (42) 2111-210 wew. 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 10-12-2015 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę produktów ogólnospożywczych.

 

Nr postępowania: ZP/36/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

Adres: ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 727-104-51-59                            Regon: 000311734

tel: (042) 2111-210                             fax. (042) 2111-210 wew.60

Adres e-mail:    przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ:

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10455&idmp=1046&r=o

Godziny urzędowania administracji: 700 - 1500.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP/36/2015. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

 

2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Określenie przedmiotu zamówienia

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa produktów ogólnospożywczych

dla Domu Pomocy Społecznej  „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.

ZP/36/2015

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

11. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych do DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 02.01.2016 – 31.12.2016 r. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy, w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami maksymalnie w  ciągu 3 dni roboczych od zamówienia w godz. 7.00 – 12.00. Termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny oferty.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZANIA PRODUKTÓW FABRYCZNIE ZAPAKOWANYCH. NIE DOPUSZCZA SIĘ PRODUKTÓW KONFEKCJONOWANYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (formularz asortymentowo -cenowy) do SIWZ.

Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:

  1. Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
  2. Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.

Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.

Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.

Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia.

Osobami upoważnionymi do składania zamówień są: Jolanta Zgórska i Małgorzata Gorzelak –(42) 2111-210. Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.

W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez dostawcę produktów innych wielkości opakowań jednostkowych niż przykładowe, ale muszą się one mieścić w ramach określonych przez Zamawiającego gdyż dyktuje te wielkość i funkcjonalność korzystania z produktów w DPS. W przypadku oferowania produktu w innych opakowaniach niż przykładowe, w Załączniku 2 do specyfikacji w miejscach wykropkowanych w kol. III należy podać wagę produktu w opakowaniu, i jego cenę jednostkową. Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości opakowań do 30% w stosunku do przykładów przeliczeniowych podanych w Załączniku nr 2, ponieważ nie może ona ograniczać funkcjonalności korzystania z tych opakowań podczas przygotowywania posiłków.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

4. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od 02.01.2016 – 31.12.2016 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.

Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury – poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.

1.4) Czy przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: TAK. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy) stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

1.5 Wspólny Słownik Zamówień:

15.60.00.00-4 (produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych);

15.61.20.00-1 (mąka zbożowa lub roślinna lub podobne produkty);

15.33.00.00-0 (przetworzone owoce i warzywa);

15.40.00.00-2 (oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne);

15.87.10.00-4 (ocet, sosy, mieszanki przypraw, musztarda);

15.86.00.00-4 (kawa, herbata i podobne produkty);

15.83.00.00-5 (cukier i produkty pośrednie);

15.84.00.00-8 (kakao, czekolada i wyroby cukiernicze);

15.85.00.00-1 (produkty z ciasta makaronowego);

15.87.00.00-7 ( przyprawy i przyprawy korzenne);

15.24.30.00-3 (przetwory z ryb);

15.61.10.00-7 (ryż łuskany);

15.80.00.00-3 (różne produkty spożywcze)

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: umowa zawarta na 12 miesięcy- 02-01-2016 do 31-12-2016

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Wadium nie jest wymagane.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy.

2. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.1, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w pkt. 1.1, polega na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zastosowanie będą miały przepisy § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817 z zm.).

3. Spełnienie warunków określonych w punkcie 1.2, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 4, oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale V.1. (punkt 4 tabeli).

4. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły
spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

5. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę formularza asortymentowo-cenowego - załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z instrukcją i w formie przedstawionej w załączniku.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:

Lp.

Rodzaj dokumentu

Okres ważności dokumentu

1.

Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Brak wymagań

2.

Formularz asortymentowo-cenowy wypełniony wg załącznika nr 2

Brak wymagań

3.

Oświadczenia Wykonawcy:

- o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
(wg zał. nr 3 do SIWZ) oraz

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg zał. nr 4 do SIWZ).

Brak wymagań

 

 

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru w stosunku do osób prawnych lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo w stosunku do osób fizycznych – wpis do ewidencji; dopuszcza się wydruk z CEIDG

Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdów podlegających Wykonawcy do transportu artykułów spożywczych

Brak wymagań

6.

Oryginał pełnomocnictwa, a jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Aktualne

7.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 5

Brak wymagań

  

IV.PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg  nieograniczony

 

Kryteria oceny ofert: Najniższa cena-90% i termin dostawy -10%.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium i znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

  • Cena

90%

90 punktów

2.

Termin dostawy

                        10 %

                                10 punktów

 

3. Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie ze wzorem:

 

  1. Ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 90%

przy czym 1% = 1 pkt

gdzie:                    Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert

                            Cbad - cena oferty badanej.

 

4.Zasady oceny kryterium „Termin dostawy”

Ocena kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach okresu dostawy, przy czym maksymalny wymagany okres dostawy wynosi  3 dni robocze.

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) 3 dni dostawy                                0 pkt.,

2)2 dni i  mniej                                  10 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 10 pkt.

 

Ocena ostateczna dla kryterium „Termin dostawy” zostanie obliczona wg wzoru:

 

Liczba punktów = (Tmin / Tbad) x 10%

 

Gdzie:               Tbad       - punkty za zadeklarowany okres dostawy oferty badanej

                       Tmin        - maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „Termin dostawy”.

 

Zamawiający informuje, iż otrzymana liczba w kryterium termin dostawy jest równoważna z wartością procentową oferty.

W przypadku kryterium „cena” – Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną w pozycji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców uczestniczących w przetargu w zakresie każdego kryterium. Oferta najkorzystniejsza w zakresie danego kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Łącznie za ofertę można uzyskać max 100 punktów

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art 144.1 Ustawy o zamówieniach publicznych). Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze  ilościowej  poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do  potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.

2. W razie konieczności trudnych obecnie do przewidzenia zmian technologicznych u Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania przez Wykonawcę innych wielkości opakowań niż podanych w ofercie pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone w SIWZ, a zmiana nie doprowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka wymaga zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku zmiany podatku VAT, odpowiednio dozmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do których mają zastosowanie zmienione przepisy. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części dostawy.

5.

6. Dopuszcza się zmiany umowy w sytuacji:

1) wycofania asortymentu z produkcji,

2) zmiany wielkości opakowań,

3) nieuzyskania wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku,

4) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

5) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa,

6) przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy.

7. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa powyżej, dopuszczalna będzie tylko jeden raz w czasie obowiązywania umowy i może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę umowy, dokumenty potwierdzające zasadność oraz warunki takiej zmiany.

8. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 ustawy).

5. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, pok.143 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-12-2015 do godziny 800.

2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach (prosimy o dołączenie dokumentów
w kolejności określonej w rozdziale V.1. (tabela)) należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać np. następująco:

„DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI”, ul. BECHCICE 3, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

PRZETARG – DOSTAWA PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH. Nr sprawy ZP/36/2015”

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres oraz nr telefonu i faksu Wykonawcy i adres e-mail..

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w pok. w budynku Administracji Domu Pomocy Społecznej ul. Bechcice 3,
 95-050 Konstantynów Łódzki, w dniu 10-12-2015 o godzinie 830.

Termin związania ofertą : 30 dni.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: przetargi.dps.konstantyn@gmail.com

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Specyfikację można otrzymać w sekretariacie pok. 143 w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Ł., ul. Bechcice 3.

Jest również zamieszczona na stronie internetowej: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10455&idmp=1046&r=o

 

 

DYREKTOR DPS

 

Hubert Kowalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim.
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:02.12.2015 20:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:02.12.2015 20:33