Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2021 roku

zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

 

61/2021 18-11-2021 udziału Powiatu Pabianickiego w kompleksowym ćwiczeniu obronnym i wieloszczeblowym ćwiczeniu obrony cywilnej obowiązujące
60/2021 18-11-2021 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach dnia wolnego od pracy w roku 2022 obowiązujące
59/2021 09-11-2021 zatwierdzenia aneksów do uproszczonych planów urządzenia lasów, sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk obowiązujące
58/2021 27-10-2021 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
57/2021 25-10-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
56/2021 18-10-2021 naboru do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert naprowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w 2022 r. obowiązujące
55/2021 15-10-2021 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu obowiązujące
54/2021 14-10-2021 wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Pabianickiego obowiązujące
53/2021 12-10-2021 modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 100803_2 Dłutów obowiązujące
52/2021 11-10-2021 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
51/2021 01-10-2021 spisu z natury składników majątkowych systemu CEPiK w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
50/2021 27-09-2021 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa obowiązujące
49/2021 20-09-2021 powołania członków Rady Programowej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach obowiązujące
48/2021 13-09-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli - emerytów i rencistów obowiązujące
47/2021 09-09-2021 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach obowiązujące
46/2021 06-09-2021 zasad kontroli wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu, zasad egzekwowania zwrotu dotacji do budżetu Powiatu Pabianickiego oraz zasad sporządzania sprawozdania celem przedłożenia Zarządowi Powiatu Pabianickiego do zatwierdzenia obowiązujące
45/2021 17-08-2021 umorzenia należności przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami obowiązujące
44/2021 17-08-2021 umorzenia należności przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami obowiązujące
43/2021 17-08-2021 umorzenia należności przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami obowiązujące
42/2021 17-08-2021 umorzenia należności przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami obowiązujące
41/2021 17-08-2021 umorzenia należności przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami obowiązujące
40/2021 16-07-2021 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie obowiązujące
39/2021 13-07-2021 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym obowiązujące
38/2021 23-06-2021 uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązujące
37/2021 17-06-2021 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
36/2021 08-06-2021 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa obowiązujące
35/2021 28-05-2021 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli i Audytu obowiązujące
34/2021 18-05-2021 powołania Komisji do oceny wartości rzeczy, użyteczności zagospodarowania, likwidacji rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Pabianicach, które stały się własnością powiatu pabianickiego obowiązujące
33/2021 18-05-2021 zmiany do Zarządzenia nr 37/18 Starosty Pabianickiego z dnia 12 września 2018 r. wprowadzającego Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych działającego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach dla Powiatu Pabianickiego obowiązujące
32/2021 18-05-2021 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
31/2021 07-05-2021 powołania komisji bezpieczeństwa i porządku obowiązujące
30/2021 29-04-2021 wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. obowiązujące
29/2021 29-04-2021 aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
28/2021 21-04-2021 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii obowiązujące
27/2021 09-04-2021 zmiany dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
26/2021 30-03-2021 powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
25/2021 30-03-2021 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
24/2021 15-03-2021 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Oświaty i Wychowania obowiązujące
23/2021 15-03-2021 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. obowiązujące
22/2021 12-03-2021 zmian zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. obowiązujące
21/2021 5-03-2021 wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
20/2021 3-03-2021 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2021 roku obowiązujące
19/2021 3-03-2021 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2021 roku obowiązujące
18/2021 26-02-2021 wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach do udziału w wyborze instytucji finansowej do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) obowiązujące
17/2021 19-02-2021 powołania Komisji do oszacowania ilości i wartości drewna możliwego do pozyskania w wyniku usunięcia drzew zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego obowiązujące
16/2021 15-02-2021 postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
15/2021 1-02-2021 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji. obowiązujące
14/2021 29-01-2021 powołania na stanowisko Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach obowiązujące
13/2021 29-01-2021 zmieniające instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
12/2021 29-01-2021 wprowadzenia "Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego" oraz w sprawie wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Powiatu Pabianickiego obowiązujące
11/2021 28-01-2021 wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” obowiązujące
10/2021 26-01-2021 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach dni wolnych od pracy w roku 2021 obowiązujące
9/2021 26-01-2021 zatwierdzenia aneksów do uproszczonych planów urządzania lasów, sporządzonych dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w powiecie pabianickim, w gminach Pabianice i Lutomiersk obowiązujące
8/2021 26-01-2021 zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Pabianice, powiat pabianicki obowiązujące
7/2021 25-01-2021 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r. obowiązujące
6/2021 20-01-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli - emerytów i rencistów obowiązujące
5/2021 18-01-2021 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2021 rok obowiązujące
4/2021 14-01-2021 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w audytora wewnętrznego obowiązujące
3/2021 12-01-2021 uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązujące
2/2021 5-01-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
1/2021 4-01-2021 powołania Komisji ds. Naboru na stanowisko pracy w Wydziale Finansowym obowiązujące

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2021 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:05.03.2021 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:24.11.2021 13:25