Przewodniczący Rady Powiatu
Florian Wlaźlak

Biuro Rady Powiatu
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
budynek A, pok. nr 9

 

tel. +48 42 225-40-16
fax +48 42 225-40-44

Zakres obowiązków Przewodniczącego Rady

§ 15. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

§ 16. Przewodniczący Rady:
1) zwołuje sesje Rady z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 ustawy, nadzoruje jej przygotowanie i przewodniczy obradom, - 1) Dodany przez § 1 pkt. 1 Uchwały Nr LVII / 237 /05 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pabianickiego (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego Nr 253, poz. 2530).

2) ustala porządek sesji z uwzględnieniem planu pracy i wniosków Zarządu zgłoszonych w odpowiednim terminie

3) przeprowadza głosowanie jawne nad projektami uchwał,

4) występuje z projektami uchwał w szczególności w sprawach organizacyjnych Rady i jej komisji,

5) przygotowuje projekty programu i planów działania Rady oraz koordynuje je z projektami planów pracy komisji,

6) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym,

7) zleca komisjom rozpatrzenie określonych spraw i opiniowanie projektów uchwał

8) nadzoruje w imieniu Rady terminowość i kompletność wykonywania uchwał Rady,

9) prowadzi rejestr klubów radnych i informuje Radę o zmianach w ich składach,

10) przyjmuje regulaminy klubów radnych, przedkładane przez ich przewodniczących,

11) występuje do Rady z wnioskami dyscyplinującymi radnych,

12) przyjmuje przed sesją poprawki do projektów uchwał,

13) zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady, następnej kadencji,

14) udziela upoważnienia wiceprzewodniczącym do prowadzenia obrad lub do wykonywania czasowo obowiązków Przewodniczącego Rady,

15) w porozumieniu ze Starostą ustala listę gości zaproszonych na sesję oraz dokonuje ich zaproszenia,

16) określa termin, miejsce oraz godzinę rozpoczęcia obrad i podaje to do publicznej wiadomości,

17) prowadzi sesję zgodnie z porządkiem obrad,

18) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, udziela głosu, dyscyplinuje radnych, nadzoruje czas zabrania głosu i zgodność wypowiedzi z omawianą sprawą, ogłasza przerwy w obradach,

19) przeprowadza głosowanie nad uchwałami i zgłoszonymi wnioskami, informuje Radę
o wnioskach, pytaniach i interpelacjach zgłoszonych na piśmie pomiędzy sesjami i ewentualnych udzielonych odpowiedziach. Informuje o głosach w dyskusji złożonych na piśmie do protokołu,

20) podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,

21) zbiera, analizuje i przechowuje oświadczenia majątkowe radnych,

22) usprawiedliwia nieobecności radnych,

23) za zgodą Rady udziela głosu osobom nie zaproszonym i gościom,

24) przedkłada Radzie informację o :
a) radnych, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych lub złożyli je po terminie,
b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem radnych, którzy złożyli nieprawidłowe oświadczenia,
c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych,

25) składa w imieniu Rady oświadczenia prasie w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady,

26) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg.

§ 17. Na podstawie upoważnienia Rady udzielonego w formie uchwały, Przewodniczący Rady wykonuje w imieniu Rady czynności związane z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem ze Starostą stosunku pracy, z wyjątkiem ustalenia wysokości wynagrodzenia.
§ 18. 1. Przewodniczący może upoważnić Wiceprzewodniczącego do zastępstwa w poszczególnych czynnościach należących do jego kompetencji.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wypełnia wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący a jeżeli Przewodniczący nie dokonał tego wyznaczenia, zadania te pełni najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący.
§ 19. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady pełnią dyżury. - 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 Uchwały wymienionej w przypisie 1.

§ 19a16)

Obliczenia oddanych głosów dokonują wiceprzewodniczący Rady. - 16) Dodany przez § 1 pkt 10 Uchwały wymienionej w przypisie 1.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przewodniczący Rady Powiatu - Florian Wlaźlak
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:04.12.2006 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:08.07.2020 13:37