uchwała Nr

z dnia

w sprawie

LXII/403/10

10-06-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

LXII/404/10

10-06-2010 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego

LXII/405/10

10-06-2010 wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości powiatowej na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

LXII/406/10

10-06-2010 stanowiska Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie terytorialnego zasięgu działań jednostek: prokuratury, sądu i policji

LXIII/407/10

24-06-2010 wyrażenia zgody na aplikowaniem o dofinansowanie projektu "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim"

LXIII/408/10

24-06-2010 zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007-2013

LXIII/409/10

24-06-2010 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010 - 2014

LXIII/410/10

24-06-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

LXIV/411/10

30-06-2010 wydania opinii do wniosku uzupełniającego starosty
o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pabianicach ze środków Funduszu Pracy pozostajacych w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

LXIV/412/10

30-06-2010 sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Wspólnej 23 stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego i w sprawie nabycia przez Powiat Pabianicki nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Św. Jana 30,32,34 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice

LXIV/413/10

30-06-2010 uchylenia Uchwały Nr XLV/334/09 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Miejską Pabianice w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

LXIV/414/10

30-06-2010 wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy

LXIV/415/10

30-06-2010 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010 - 2014

LXIV/416/10

30-06-2010 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego

LXIV/417/10

30-06-2010 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w czerwcu 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:08.07.2010 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.07.2010 09:30