Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zapisy ustawy dotyczą tworzenia systemu pomocy rodzinie. Celem głównym ustawy jest zapewnienie dziecku takich warunków, które umożliwią pozostanie w rodzinie biologicznej. W sytuacjach, w których to możliwe, ustawa proponuje rozwinięcie systemu pieczy zastępczej poprzez rodzinną pieczę zastępczą - rodziny zastępcze i instytucjonalną - placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne.

Ustawa ta określa w jednym akcie prawnym zarówno zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, traktując je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane. Szeroko rozumianą profilaktykę, a więc pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną zdefiniowano jako zadanie gminy, a rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą jako zadanie powiatu.

W myśl powołanej ustawy piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej (w rodzinie zastępczej) i instytucjonalnej (w placówce opiekuńczo-wychowawcze).
Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa - okresowa forma opieki nad dzieckiem.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona.


Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.


Formy rodzinnej pieczy zastępczej:


1) Rodzina zastępcza
a) spokrewniona tworzona jest przez małżonków lub osobę, będących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; (tylko dziadkowie lub rodzeństwo),
b) niezawodowa - mogą ją tworzyć małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; (krewni i powinowaci, niespokrewnieni),
c) zawodowa - małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki i wychowania.


Rodziny zawodowe dzielą się na:
- zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego;
- zawodowe specjalistyczne;
- zawodowe (do 3 dzieci).

 

2) Rodzinny dom dziecka (do 8 dzieci).
Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być wspierane przez rodziny pomocowe.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rola pieczy zastępczej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Sejmowa 2
Informację opublikował:Marcin Wolski
Data publikacji:11.03.2013 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Wolski
Informację aktualizował:Marcin Wolski
Data aktualizacji:11.03.2013 09:57